New Project

Tác phẩm: [Trùng sinh] – Đệ nhất bí thư 

Tác giả: Sơ Lãng

Thể loại: hiện đại, trùng sinh, chủ công, chính đấu, 1×1, HE.

Cp: Hạ Triêu Dương x Lăng Vị

Bản gốc: Completed | Biên và chỉnh: Đang luyện QT ᕙ(`▽´)ᕗ

Bí thư x Thị trưởng

Continue reading New Project