[R] Năm Thành Hóa thứ 14 – Mộng Khê Thạch

Tác phẩm: Thành Hóa thập tứ niên | 成化十四年

Tác giả: Mộng Khê Thạch | 梦溪石

Bản gốc: Completed20140905213310

Thể loại: cổ đam, cung đấu, phá án, 1×1, HE.

Cp: Tùy Châu, tự Tùy Nghiễm Xuyên x Đường Phiếm, tự Đường Nhuận Thanh

Continue reading [R] Năm Thành Hóa thứ 14 – Mộng Khê Thạch

[Thành Hóa] – Giới thiệu

Giới thiệu | Du

Năm Thành Hóa thứ 14, hậu cung có Vạn quý phi, Tây xưởng* cũng có một xưởng công* Uông Trực, thái tử Chu Hựu Đường vừa tròn tám tuổi, chẳng biết có thể suông sẻ trưởng thành hay không.

Hoàng đế tầm thường không chí tiến thủ, hoạn quan lừa trên gạt dưới, các đình thần ăn bớt ăn xén, kẻ ác đắc ý càn rỡ, kẻ thiện bất đắc dĩ ca thán.

Thói đời như vậy, công đạo ở đâu?

Năm đó, Đường Phiếm được điều từ Viện Hàn Lâm vào phủ Thuận Thiên, nhậm chức thôi quan lục phẩm.

*Tây xưởng (西廠), tên đầy đủ Tây tập sự xưởng (西緝事廠) được thành lập năm Thành Hóa thứ 12 (1476) thời Minh Hiến Tông. 

*Xưởng công: kẻ đứng đầu Tây xưởng, là hoạn quan.

Tóm tắt ngắn gọn: chuyện kể về nhân vật chính vừa phá án vừa thăng chức, nếu rỗi rãi thì thuận tiện bắn hint, không rảnh thì bước sang bên chờ rảnh.

Đọc hướng dẫn:

1. Nội dung là chính, cẩm y vệ sama cũng thăng chức từng bước một, không thì sao chơi gay được.

2. Tuy không xuyên hay sống lại nhưng trong tương lai nhân vật chính vẫn ảnh hưởng biến đổi cả lịch sử, về phần địa vị của họ là gì, tạm ém hàng.

Mục lục

Chương 1